Για εμάς είναι φιλοσοφία

Συνεισφέρουμε συστηματικά στην κοινωνία μέσω των δραστηριοτήτων μας

Στην DRAPA chemie για πάνω από 4 δεκαετίες αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία που δραστηριοποιούμαστε. Η ανάπτυξη δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της εταιρίας. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πρωτοβουλίες και εφαρμόζουμε δράσεις σε τοπικές κοινωνίες και στο εργασιακό περιβάλλον της εταιρίας όπως:

  • Αδιάκοπη μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας.
  • Παρoχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζομένους, αλλά και σε όσους αιτούνται εργασίας.
  • Διάθεση δωρεάν υλικών σε τοπικές κοινωνίες και μη κερδοσκοπικών οργανισμών.
  • Σεβασμός στην προστασία των διεθνών διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Ενθαρρύνουμε τον διάλογο μεταξύ των εργαζομένων και της Διοίκησης της επιχείρησης.
  • Εφαρμογή διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2015.
  • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των ανθρώπων μας.
Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η υλοποίηση των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί καθήκον όλων των εργαζομένων και των υπεύθυνων τμημάτων της DRAPA chemie. Η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, αποτελούν μείζονος σημασίας πολιτικές στις οποίες επικεντρώνεται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της DRAPA chemie.