Η επιχείρηση DRAPA CHEMIE – ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ εντάχθηκε στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  που στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισµό τους, την υιοθέτηση συστηµάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, καθώς και σε branding και ψηφιακή προβολή. Ο συνολικός προϋπολογισµός της επένδυσης είναι 185.400,00 € εκ των οποίων η δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε 92.700,00 € και συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη συµβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονοµία.